หัวหน้า คสช.ยังได้พาดพิงถึงการกระจายเสียงเทคโนโลยีและการสร้างการศึกษาร่วมกัน

คาดหวังว่าภาคเอกชนญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นกับทัวร์ไหนดี

H-cover-620x392จะเพิ่มการว่าจ้างในระดับหัวหน้างาน หรือด้านวิชาชีพมากขึ้นกว่าการจ้างแรงงานในระดับล่าง และขอให้ช่วยนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทยมาใช้เที่ยวญี่ปุ่นกับทัวร์ไหนดีในธุรกิจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เสนอให้มีความร่วมมือกันในการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาร่วมกันในหลายๆ ด้าน หรือการให้ทุนการศึกษาในวิชาหรือสาขาอาชีพที่เป็นผลดีกับการประกอบการ ในขณะเดียวกัน คสช.จะพยายามปรับปรุงและอำนวยความสะดวกในด้านการประกอบธุรกิจ เช่น ความรวดเร็วในด้านการติดต่อสื่อสารราชการ การจัดตั้งจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ การอำนวยความสะดวกเที่ยวญี่ปุ่นในการออกวีซ่า และการแก้ไขสิทธิประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้การให้ความสำคัญในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยขอให้ภาคธุรกิจของญี่ปุ่นได้ทบทวนเรื่องการจัดตั้งโรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนที่ทาง คสช.เที่ยวญี่ปุ่นกำลังดำเนินการเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในขณะนี้ รวมทั้งชวนให้ภาคธุรกิจญี่ปุ่นมาจัดสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาภูมิภาคในประเทศไทย หัวหน้า คสช.ได้ย้ำว่าความร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนของไทย-ญี่ปุ่นจะเป็นในลักษณะการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พัฒนาด้วยความเท่าเทียมเสมอภาค ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

 

ส่วนประธานกลุ่มบริษัท เที่ยวญี่ปุ่นกับทัวร์ไหนดี

HinaMatsuri2Nidec Corporation แสดงความยินดีและประสงค์จะเพิ่มการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศไทย พร้อมระบุว่าการให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาในประเทศ รวมถึงการบ่มเพาะและสร้างพนักงานที่มีความฉลาด ความสามารถในด้านการผลิต หรือการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เที่ยวญี่ปุ่นกับทัวร์ไหนดีจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ที่ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีความก้าวหน้าและมั่นคงเที่ยวญี่ปุ่น ทั้งนี้กลุ่มเครือ Nidec Corporation ยืนยันว่าจะยังคงดำเนินธุรกิจในประเทศไทยต่อไป

Comments are closed.